Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser danner grundlag for enhver aftale indgået mellem 7it ApS, CVR-nr. 36945869 (herefter benævnt 7it) og Kunden. Evt. fravigelse af nedennævnte betingelser skal aftales skriftligt. De til enhver tid gældende betingelser kan findes på https://7it.dk/forretningsbetingelser

Produkter og levering

7it leverer IT-serviceydelser i form af support, rådgivning og administration af hjemmesider, webshops og Google Ads samt udvikling og/eller tilretning af software, makroer, hjemmesider, webshops og apps.

Leveringstider, som måtte være angivet i en indgået aftale, er alene vejledende og 7it kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sådanne leveringstider, med mindre andet specifikt er aftalt.

Rettigheder

Med mindre andet aftales specifikt, gives tidsubegrænset licens til alle tekster skrevet af 7it til Kunden, samt hjemmesider og software udviklet til Kunden. Alle andre immaterielle rettigheder tilhører 7it.

Den tekniske drift samt tilknyttede rettigheder kan til enhver tid overdrages til tredjemand uden at det påvirker vilkår for Kunden.

Aftalen - omfang og opsigelse

Aftalen er gældende fra Kundens accept af aftalen eller ved modtagelse af ordrebekræftelse. Er der aftalt en dato for opstart af aftalen, vil dette fremgå af ordrebekræftelsen. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges med løbende måned +3 måneder. Kundens opsigelse skal sendes skriftligt, enten pr. e-mail til kontor@7it.dk eller pr. post. Hvor der er angivet en bindingsperiode, kan ingen af perterne opsige aftalen i bindingsperioden. Ved løbende aftaler vil der, med mindre andet aftales, altid være minimum 6 måneders bindingsperiode.

Ved væsentlig misligholdelse fra kundens side, har 7it ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for 7it efter dansk rets almindelige regler.

Ansvarsfraskrivelse

7it fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, direkte såvel som indirekte, uanset årsagen skyldes afbrydelser, forstyrrelser eller mangler ved den ydelse som 7it efter aftalen skal levere til kunden. 7it kan ikke gøres ansvarlig for ydelser som leveres af tredjemænd og evt. underleverandører, samt hændelser uden for 7it's kontrol. 7it kan ikke drages til ansvar hvis Kunden anvender ulovligt materiale samt materiale som krænker tredjemands rettigheder, på hjemmeside eller i andet materiale leveret af Kunden. Kunden accepterer at friholde 7it for ethvert krav, som måtte blive rettet imod 7it. 7it kan ikke drages til ansvar, såfremt materiale der leveres af Kunden bortkommer, beskadiges eller slettes. 7it er ikke ansvarlig for Kundens tab i forbindelse med ydelser ydført af 7it for Kunden.

7it kan alene drages til ansvar for produkter/ydelser, der er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige/uegnede komponenter, netværk, software, hardware eller andre materialer, som er leveret af 7it. Ansvar kan endvidere alene gøres gældende, såfremt produktet/ydelsen er forsvarligt installeret og supporteret, og af kunden er anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge 7it’s specifikationer. 7it er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes mangelfuld support/vedligeholdelse, urigtig installering foretaget af kunden, ændringer foretaget uden 7it’s skriftlige samtykke eller reparationer, opdateringer eller andre ændringer, som kunden har udført uden 7it's forudgående skriftlige samtykke. Hvis 7it’s ydelse til kunden omfatter produkter eller delprodukter, som er købt hos tredjemand, og som 7it ikke har ansvaret for udviklingen eller produktionen af, er 7it uden hensyn til det i denne bestemmelse anførte alene ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti.

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle oplysninger og data der udveksles mellem 7it og Kunden skal af begge parter behandles fortroligt. Der må ikke videregives oplysninger til tredjepart med mindre det er nødvendigt for at kunne opfylde det aftalte. Dataansvar kan alene videregives til tredjepart hvis der foreligger en databehandleraftale.

Priser og Betalingsbetingelser

Samtlige priser er angivet i DKK ex. moms. Med mindre andet er aftalt er betaling til forfald 3. dage efter fakturadato. Medmindre der skriftligt er aftalt en fast pris og faktureringstidspunkt på gennemførelse af en opgave, faktureres på baggrund af anvendt tidsforbrug, udspecificeret på de enkelte ydelser. Der faktureres forud for en periode ved løbende aftaler. Ved projekter vil minimum 50% blive faktureret forud for projektets start.

Ved forsinket betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a. Ved rykkerskrivelse opkræves gebyr i henhold til gældende lovgivning. Ved manglende betaling efter to rykkerskrivelser, forbeholder 7it sig retten til at lukke for yderligere levering, samt at lukke for adgang til diverse online systemer til skyldige beløb er betalt. 7it kan uden yderligere varsel overgive evt. restance til tredjepart i forbindelse med inkasso, hvormed der påløber yderligere omkostninger for Kunden.

7it fremsender faktura elektronisk i form af PDF vedhæftet e-mail til aftalt e-mail adresse. Såfremt Kunden ønsker at modtage en fysisk faktura, påføres et faktureringsgebyr på kr. 80,- plus moms.

Markedsføring

7it forbeholder sig retten til i egen markedsføring, at anvende Kunden navn, evt. udtalelser, billeder og andet materiale der ikke afslører Kundens data. Denne ret ophører ikke ved ophør af samarbejde.

Lov og værneting

En eventuelt tvist mellem 7it og Kunden der ikke kan løses ved forhandling, kan alene indbringes for dansk domstol ved 7it's hjemsted.

 

Kontakt 7it

 

 

 
 

7it ApS - Kirkebjerg Allé 88 - 2605 Brøndby - +4542160748 - CVR: 36945869